Nota Legal

Titularitat de la web

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el lloc web www.lallotjadelleida.com és de titularitat de Centre de Negocis i Convencions, S.A. (d’ara endavant, CNC), entitat amb domicili social a Lleida, Av. Tortosa, número 6-8, amb N.I.F. número A-25567348 i inscrita al Registre Mercantil de Lleida al Volum 914, Secció General – Foli 149 – Full-17798 – Inscripció 1a, amb número de telèfon 973 22 11 55 i amb el següent correu electrònic de contacte: hola@lallotjadelleida.com.

La utilització del lloc web està subjecta a les condicions d’ús següents, que us preguem que llegiu atentament.


Condicions d'ús

El present lloc web té un caràcter únicament informatiu, oferint als usuaris informació d’interès general i d’esdeveniments, que pot ser modificada, desenvolupada o actualitzada sense notificació prèvia.

L’accés i navegació en aquest lloc web atribueixen la condició d’usuari a qui ho faci i impliquen l’acceptació i el coneixement ple i sense reserves del present avís legal. Si, en cas contrari, no accepta l’avís legal haurà d’abstenir-se d’accedir o utilitzar el web.


Política d'enllaços i exempció de responsabilitat

Centre de Negocis i Convencions S.A. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços o links establerts en el seu lloc web, i declara que, en cap cas, examinarà o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat, a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços. Centre de Negocis i Convencions S.A. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que es pogués derivar o produir als usuaris del seu lloc web per la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Centre de Negocis i Convencions S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pogués patir l’usuari per la navegació per Internet.


Contingut i propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de la seva pàgina pertanyen, per ella mateixa o com a cessionària, a Centre de Negocis i Convencions S.A. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i li serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació, publicació i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés de Centre de Negocis i Convencions S.A.

Els continguts que es mostren al lloc web són vigents en la data de la seva última actualització, reservant-se CNC la facultat de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que aquest fet pugui donar dret a cap tipus de reclamació o d’indemnització.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu lloc web, de qualsevol forma admesa en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

CNC realitzarà tots els esforços per garantir l’accés i disponibilitat del lloc web, no garantint la seva fiabilitat, continuïtat o disponibilitat.


Responsabilitat

L’accés a www.lallotjadelleida.com és voluntari i responsabilitat exclusiva de l’usuari, no responsabilitzant-se CNC del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest lloc web.

CNC no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin contenir els continguts del lloc web, tampoc es podrà considerar que és responsable de qualsevol dany o perjudici derivat de la utilització del web, ni dels retards o errors que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del web.

Així mateix, CNC no garanteix la inexistència de virus informàtics o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari d’aquest lloc web o dels seus enllaços, no responent dels danys y perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Política de Cookies

En virtut del que es disposa en l’article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CNC podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (cookies) en equips terminals dels destinataris, a condició de què aquests hagin donat el seu consentiment després que se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre la seva utilització.

L’indicat anteriorment no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica amb l’única finalitat d’efectuar la transmissió de la informació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.


Protecció de dades i Política de privacitat

Amb la finalitat de facilitar la relació entre els usuaris i CNC, aquesta última garanteix mitjançant el present avís la privacitat dels serveis online que presta, de conformitat amb les exigències legals, i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, per a què els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a CNC les seves dades personals mitjançant el formulari de contacte del lloc web.

En el supòsit que l’usuari faciliti les seves dades personals, s’entén que accepta expressament el seu tractament per part de CNC i que accepta la seva política de privacitat i de protecció de dades.

En compliment del previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/07, Reglament de Desenvolupament, us informem que les dades facilitades pels usuaris seran emmagatzemades en un fitxer titularitat de Centre de Negocis i Convencions S.A., amb la finalitat de comunicar informacions relatives a l'activitat de La Llotja de Lleida, així com per poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses.

Aquestes dades no es cediran a tercers excepte en aquells casos en què emprenguem accions conjuntes de comunicació relatives a l'activitat de Centre de Negocis i Convencions S.A.

Així mateix, les dades recollides podran tractar-se amb finalitats publicitàries i comercials dels serveis oferts per CNC.

CNC garanteix la confidencialitat de les dades recollides i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar-les amb finalitats incompatibles amb les indicades.

L’usuari, per la seva part, garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar a CNC qualsevol rectificació o modificació en aquestes. En cas que l’usuari faciliti dades d’una altra persona, aquesta es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

VEn tot moment, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, així com el de renovació del consentiment, per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant un correu electrònic a hola@lallotjadelleida.com o per correu postal a l’adreça indicada a l’inici d’aquest document, on constin clarament les seves dades de contacte (nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport i indicació expressa del dret que s’exerceix).


Llei aplicable i jurisdicció competent

Centre de Negocis i Convencions S.A. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les condicions contingudes en el present avís legal.

La declaració de nul·litat, ineficàcia o invalidesa de qualsevol de les estipulacions o clàusules del present avís legal, no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que es mantindran, comprometent-se CNC a substituir l’estipulació afectada.

La relació entre l'usuari i Centre de Negocis i Convencions S.A. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i Centre de Negocis i Convencions S.A., els jutjats o tribunals propis de la localitat de Lleida (Espanya).